24 or 33 or 36 or 43

Link to Original Document

Sankhya talks about 24

5 gyan 5 karma 5 Prana 5 tanamatra 4 antahkaran chatushtaya

Shaivism 24 plus 12

5 shiv are shiv, shakti ( both shantiatita), sada shiv, Maheshwar, shudha vidya

7 aspects of maya. Maya and purush plus below antagonist

Shiv aspect Antagonist
Chiti Kaal
Kriya Kala
Gyan Agyan
Ichcha Raag
Ananda Niyati

Another shiv – 36 7 dhatu

Above is from saundarya lahiri Pujya Vishnutirthji maharaj

Abhinav Gupta – sadyojat, vaman, aghor, tatpurush, Ishan

Another calculation

16 17 = 33.

16 19 8 is 43

Patanjali

Karma, vipak, ashaya

Agyan, ahamkar, raag, dvesha, abhinivesh

That’s all

%d bloggers like this: